Cho sơ đồ chuyển hóa:Biết: X, Y, Z là các hợp chất của kali; mỗi mũi tên ứng với

Xuất bản: 20/06/2024 - Cập nhật: 20/06/2024 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Cho sơ đồ chuyển hóa:
Biết: X, Y, Z là các hợp chất của kali; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng xảy ra giữa hai chất tương ứng. Cặp chất E, F không thỏa mãn sơ đồ trên là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

A. Không thỏa mãn
B. X là KHCO3, Y là KOH; Z là K2CO3
KHCO3 + Ca(OH)2 → KOH + CaCO3 + H2O
2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
K2CO3 + CO2 + H2O → 2KHCO3
C. X là KOH, Y là KHCO3, Z là K2CO3
KOH + CO2 → KHCO3
2KHCO3 + Ba(OH)2 → K2CO3 + BaCO3 + 2H2O
K2CO3 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaCO3
D. X là KOH, Y là KHCO3, Z là K2CO3
KOH + Ba(HCO3)2 → BaCO3 + KHCO3 + H2O
2KHCO3 + Ba(OH)2 → K2CO3 + BaCO3 + 2H2O
K2CO3 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaCO3

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X