Cho các phát biểu sau:(a) Poli(hexametylen ađipamit) bền với nhiệt, với axit và

Xuất bản: 20/06/2024 - Cập nhật: 20/06/2024 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau:
(a) Poli(hexametylen ađipamit) bền với nhiệt, với axit và kiềm.
(b) Lysin và axit glutamic đều có mạch cacbon không phân nhánh.
(c) Phân tử amilozơ và amilopectin đều chứa liên kết α-1,4-glicozit
(d) Phenol và ancol benzylic đều có phản ứng với dung dịch NaOH loãng.
(e) Triolein và natri oleat đều không tan trong nước.
Số phát biểu đúng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

(a) Sai, X kém bền với axit và kiềm do nhóm -CONH- dễ bị thủy phân.
(b) Đúng
(c) Đúng
(d) Sai, phenol (C6H5OH) có phản ứng với NaOH, ancol benylic (C6H5CH2OH) không phản ứng với NaOH.
(e) Sai, triolein không tan trong nước, natri oleat có tan trong nước.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X