Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol, trong đó

Xuất bản: 20/06/2024 - Cập nhật: 20/06/2024 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol, trong đó hai este có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Xà phòng hóa hoàn toàn 7,58 gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp Z gồm hai muối. Cho toàn bộ Y vào bình đựng kim loại Na dư, sau phản ứng có khí thoát ra và khối lượng bình tăng 3,69 gam. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 0,13 mol O2, thu được Na2CO3 và 6,51 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đốt Z → Na2CO3 (a), CO2 (b) và H2O (c)
→ 44b + 18c = 6,51 (1)
nNaOH = 2a → nO(Z) = 4a
Bảo toàn O:
4a + 0,13.2 = 3a + 2b + c (2)
Bảo toàn khối lượng:
mZ = 106a + 6,51 – 0,13.32 = 106a + 2,35
nY = 2a → nH2 = a
mY = mH2 + m tăng = 2a + 3,69
Bảo toàn khối lượng:
7,58 + 40.2a = 106a + 2,35 + 2a + 3,69 (3)
(1)(2)(3) → a = 0,055; b = 0,105; c = 0,105
nCO2 = nH2O nên các muối đều no, đơn chức
MY = mY/nY = 34,55 → Y gồm CH3OH (0,09) và C2H5OH (0,02)
Để có 2 este cùng C thì 2 muối phải hơn kèm nhau 1C
Số C của muối = (a + b)/2a = 1,45 → HCOONa (0,06) và CH3COONa (0,05)
Các este gồm CH3COOCH3 (0,05), HCOOCH3 (0,04) và HCOOC2H5 (0,02)
→ %HCOOCH3 = 31,66%

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X