Hỗn hợp X gồm Fe và C có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Cho x gam hỗn hợp X tác

Xuất bản: 20/06/2024 - Cập nhật: 20/06/2024 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Hỗn hợp X gồm Fe và C có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Cho x gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư), thu được 29,12 lít khí (đktc). Oxi hóa lượng C trong m gam X rồi dẫn sản phẩm khí thu được vào 100 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1,5M, thu được y gam chất tan. Giá trị của y là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

nFe = a và nC = 2a
Bảo toàn electron → nNO2 = 3nFe + 4nC = 11a
→ nNO2 + nCO2 = 11a + 2a = 1,3 → a = 0,1
nH2CO3 = nCO2 = 0,2; nNaOH = 0,1; nKOH = 0,15
2nH2CO3 > nOH- nên OH- hết → nH2O = nOH- = 0,25
Bảo toàn khối lượng:
mH2CO3 + mNaOH + mKOH = y + mH2O
→ y = 20,3

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X