Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp, dòng điện có cường độ ổn định, hiệu

Xuất bản: 20/06/2024 - Cập nhật: 20/06/2024 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp, dòng điện có cường độ ổn định, hiệu suất điện phân 100%) dung dịch X chứa 4a mol CuSO4 và a mol NaCl cho đến khi nước bị điện phân ở catot thì dừng điện phân, thu được dung dịch Y và hỗn hợp Z. Cho các phát biểu sau:
(a) Tỉ khối hơi của Z so với H2 là 61/3
(b) Nếu tiếp tục điện phân dung dịch Y thì pH sẽ tăng.
(c) Cho Y tác dụng với BaCl2 vừa đủ thu được dung dịch T chứa 372,5a gam chất tan.
(d) Khối lượng dung dịch Y giảm 219,5a gam so với dung dịch X
(f) Nhúng thanh nhôm (dùng dư) vào dung dịch Y thu được dung dịch G có khối lượng tăng 63a gam so với dung dịch Y
Số phát biểu đúng là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

CuSO4 + 2NaCl → Cu + Cl2 + Na2SO4
CuSO4 + H2O → Cu + ½O2 + H2SO4
(a) Đúng, Z gồm Cl2 (0,5a) và O2 (1,75a)
→ MZ = mZ/nZ = 122/3 → dZ/H2 = 61/3
(b) Sai, tiếp tục điện phân pH sẽ giảm do H2O giảm → [H+] tăng.
(c) Sai, Y gồm Na2SO4 (0,5a) và H2SO4 (3,5a)
Y + BaCl2 → NaCl (a) và HCl (7a) → m chất tan = 314a
(d) Sai, m giảm = mCu + mCl2 + mO2 = 347,5a
(e) Sai, nAl phản ứng = 3,5a.2/3 = 7a/3; nH2 = 3,5a
→ m tăng = mAl phản ứng – mH2 = 56a

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X