Cho sơ đồ sau (các chấtphản ứng theo đúng tỉ lệ mol):(1) 3X + 2KMnO4 + 4H2O → 3Y

Xuất bản: 20/06/2024 - Cập nhật: 20/06/2024 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Cho sơ đồ sau (các chấtphản ứng theo đúng tỉ lệ mol):
(1) 3X + 2KMnO4 + 4H2O → 3Y + 2MnO2 + 2KOH
(2) X + H2O (H+, t°) → X1
(3) X1 + O2 (enzim) → X2 + H2O
(4) X2 + Y (H2SO4 đặc, t°) ⇋ X3 + H2O
Biết X là hiđrocacbon có phân tử khối nhỏ nhất trong dãy đồng đẳng. Có các phát biểu sau?
(a) X3 tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2.
(b) Phân tử khối của Y bằng 62 đvC.
(c) Khối lượng phân tử của X3 là 104.
(d) Đốt cháy 1 mol X1 cần 3,5 mol khí oxi (hiệu suất phản ứng 100%).
(e) Từ X có thể điều chế trực tiếp được anđehit axetic.
Số phát biểu đúng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

X nhỏ nhất nên (1) → X là C2H4, Y là C2H4(OH)2
(2) → X1 là C2H5OH
(3) → X2 là CH3COOH
(4) → X3 là CH3COO-CH2-CH2-OH
(a) Sai: CH3COO-CH2-CH2-OH + NaOH → CH3COONa + C2H4(OH)2
(b) Đúng, MY = 62
(c) Đúng, MX3 = 104
(d) Sai: C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O
(e) Đúng: C2H4 + O2 (xt) → CH3CHO

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X