Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 8 (có đáp án)

Bộ đề số 8 luyện thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử có đáp án. Đề thi bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt THPT Quốc Gia năm 2021

Câu 1. Năm 1860, quân triều đình nhà Nguyễn không giành được thắng lợi trên chiến trường Gia Định do:

A. Quân ít.

B. Tinh thần quân triều đình sa sút.

C. Thiếu sư ủng hộ của nhân dân.

D. Không chủ động tấn công giặc.

Câu 2. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh diễn ra chủ yếu dưới hình thức nào?

A. Đấu tranh vũ trang

B. Đấu tranh chính trị

C. Đấu tranh nghị trường

D. Bãi công của công nhân

Câu 3. Bộ phận nào trong giai cấp địa chủ phong kiến tham gia phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam?

A. Địa chủ.

B. Trung và tiểu địa chủ.

C. Tiểu địa chủ.

D. Trung và đại địa chủ.

Câu 4. So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, đặc điểm nổi bật trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Đông Dương là sự đầu tư với

A. Tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế Việt Nam.

B. Quy mô lớn, ưu tiên phát triển công nghiệp.

C. Quy mô lớn, ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp và công nghiệp.

D. Tốc độ nhanh, chú trọng áp dụng KHKT.

Câu 5. Đặc điểm nào dưới đây không có trong cuộc cách mạng KHKT lần 1 và là đặc trưng của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2?

A. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ

B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn

C. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

D. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học

Câu 6. Điểm giống nhau về bản chất trong chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1973) là gì?

A. Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới

B. Là cách Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu phản cách mạng

C. Là cách Mĩ thể hiện sức mạnh quân sự của Mĩ với thế giới

D. Là các chiến lược thí điểm các học thuyết mới của các tổng thống Mĩ

Câu 7. Nội dung mới thể hiện sự tiến bộ và nhân văn trong Hiệp định Pari về Việt Nam (1973) so với Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (1954) là

A. Hoa Kì cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh

B. các bên tham chiến ngừng bắn, chấm dứt các hoạt động quân sự

C. các đế quốc không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam

D. các nước công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam

Câu 8. Thực dân Pháp thực hiện chính sách chia để trị ở Việt Nam bằng cách

A. tách Việt Nam ra khỏi Lào và Cam-pu-chia.

B. chia Việt Nam thành 2 miền: miền Bắc và miền Nam.

C. chia Việt Nam thành 3 xứ: Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì.

D. chia Việt Nam thành nhiều tầng lớp chính trị để dễ cai trị.

Câu 9. Thắng lợi to lớn trong công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô (1945-1950) là

A. hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế.

B. xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.

C. phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất.

D. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

Câu 10. Nhận xét nào sau đây không đúng về khu vực Đông Bắc Á?

A. Là khu vực rộng, đông dân nhất thế giới và có nguồn tài nguyên phong phú.

B. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan là ba trong bốn con rồng kinh tế của châu Á.

C. Những năm đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.

D. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản không bị chủ nghĩa thực dân nô dịch.

Câu 11. Ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là

A. làm thay đổi cơ bản các nhân tố sản xuất

B. đưa loài người sang nền văn minh mới

C. thay đổi to lớn về cơ cấu dân cư, chất lượng nhân lực

D. nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống

Câu 12. Nội dung nào không phải là mục tiêu của ta trong chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950?

A. Giam chân địch ở vùng rừng núi.

B. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.

C. Khai thông đường biên giới Việt Trung.

D. Mở rộng, củng cố căn cứ địa Việt Bắc.

Câu 13. Hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập dần trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?

A. Hiệp ước Hác măng (1883)

B. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884)

C. Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

D. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862)

Câu 14. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947?

A. Chứng tỏ sự đúng đắn trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng.

B. Buộc thực dân Pháp phải chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài.

C. Quân đội Việt Nam giành được quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

D. Mở ra giai đoạn phát triển mới trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Câu 15. Vì sao việc thực hiện Chính sách Kinh tế mới ở nước Nga Xô viết năm 1921 lại bắt đầu từ nông nghiệp?

A. Vì nông dân chiếm số lượng tuyệt đối trong xã hội.

B. Vì Nga là nước nông nghiệp nên muốn nông nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

C. Vì chính sách trưng thu lương thực thừa đang làm nhân dân bất bình.

D. Vì các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu của đất nước.

Câu 16. Trong thập niên 70 của thế kỉ XX xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là

A. xu thế hòa hoãn Đông – Tây.

B. Xu thế toàn cầu hóa.

C. Xu thế đơn cực.

D. Xu thế đa cực

Câu 17. Những tờ báo tiếng Pháp tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản tri thức được xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1925) ở Việt Nam là

A. “Hữu thanh”, “Tiếng dân”, “Đông Dương thời báo”.

B. “Chuông rè", “Tin tức”, “Nhành lúa".

C. “Tin tức”, “Thời mới”, “Tiếng dân”.

D. “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Người nhà quê”.

Câu 18. Hội nghị Ianta 1945 thông qua quyết định nào?

A. Phân công quân đội các nước đồng minh vào giải phát xít Nhật ở Đông Dương

B. Liên Xô và Mỹ chuyển từ đối đầu sang đối thoại để thành lập tổ chức Liên hợp quốc

C. Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật

D. Thiết lập một trật tự thế giới mới theo xu hướng đơn cực ngay sau chiến tranh

Câu 19. Với chủ trương giương cao ngọn cờ dân tộc, tạm gác việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng ruộng đất trong giai đoạn 1939 - 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã

A. Bắt đầu nhận ra khả năng chống đế quốc của trung và tiểu địa chủ

B. Thực hiện đúng chủ trương của luận cương chính trị tháng 10-1930

C. Tập trung giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam

D. Đáp ứng đúng nguyện vọng số một của giai cấp nông dân Việt Nam

Câu 20. Từ thập niên 60 của thế kỉ XX trở đi, ở Châu Á xuất hiện bốn con rồng kinh tế là

A. Hàn Quốc, Triều Tiên, Singapo, Malaisia.

B.Hàn Quốc, Đài Loan, Singapo, Hồng Kông.

C. Hàn Quốc, Đài Loan, Singapo, Malaisia.

D. Trung Quốc, Đài Loan, Singapo, Malaisia.

Câu 21. Mục đích lớn nhất của "Chiến tranh lạnh" do Mĩ phát động là

A. ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

B. buộc các nước tư bản phương Tây lệ thuộc vào Mĩ

C. phô trương sức mạnh kinh tế và tiềm lực quốc phòng của Mĩ

D. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng thế giới

Câu 23. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ là giai cấp nào?

A. Giai cấp vô sản

B. Liên minh công nhân và nông dân

C. Liên minh giai cấp vô sản và tư sản

D. Giai cấp tư sản dân tộc

Câu 24. Sự kiện đánh dấu việc tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mỹ và Liên Xô là

A. Sự ra đời của khối NATO (1949).

B. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

C. Sự ra đời của học thuyết “Truman” và cuộc “Chiến tranh lạnh” bắt đầu (3-1947).

D. Sự phân chia khu vực đóng quân giữa Mỹ và Liên Xô tại Hội nghị Ianta (2-1945).

Câu 25. Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng ngoại so với chiến lược kinh tế hướng nội của các nước sáng lập ASEAN có điểm gì khác?

A. Nhằm phát triển đồng bộ các ngành kinh tế.

B. Nhằm công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu.

C. Nhằm công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu

D. Nhằm công nghiệp hóa đất nước.

Câu 26. Thắng lợi nào của nhân dân ta đã chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công

A. Chiến thắng An Lão (1965).

B. Chiến thắng Bình Giã (1964).

C. Chiến thắng Ấp Bắc (1963).

D. Phong trào "Đồng khởi" (1960).

Câu 27. Nội dung nào phản ánh đầy đủ những khó khăn cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Nạn đói, nạn đốt, hạn hán và lũ lụt.

B. Sự chống phá của bọn phản cách mạng Việt Quốc, Việt Cách

C. Quân Pháp tấn công Nam Bộ

D. Nạn đói, nạn đốt, khó khăn về tài chính, thù trong giặc ngoài

Câu 28. "Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng Hòa Dân quốc Việt Nam” là tôn chỉ của

A. Việt Nam quang phục hội

B. Hội Duy Tân

C. Phong trào Đông Du

D. Đông Kinh nghĩa thục

Câu 29. Sự kiện nào đánh dấu mốc mở đầu thời kì lịch sử thế giới hiện đại?

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

C. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế giới

D. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi

Câu 30. Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 bao gồm các tỉnh nào?

A. Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

B.Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên.

C. Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

D. Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên.

Câu 31. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc trong giai đoạn 1919-1939?

A. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập

B. Chủ nghĩa Mác-Lê Nin được truyền bá vào Trung Quốc

C. Cuộc biểu tình của 3000 học sinh, sinh viên Bắc Kinh

D. Phong trào Ngũ tứ bùng nổ ngày 4-5-1919

Câu 32. Tại sao gọi là "trật tự hai cực Ianta" ?

A. Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng

B. Tại Hội nghị, các nước bàn biện pháp kết thúc sớm Chiến tranh thế giới thứ hai

C. Tại Hội nghị Ianta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe

D. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột ở Ianta

Câu 33. Tại sao Đông Khê được chọn làm điểm nổ súng mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950?

A. Đông Khê là nơi tập trung cao nhất binh lực của thực dân Pháp trên tuyến phòng thủ đường 4

B. Đông Khê là vùng đông dân, ta dễ dàng nhận được sự chi viện vật chất, hậu cần

C. Đông Khê là vùng đồi núi thấp, ta dễ dàng làm đường, cơ động tập kết, triển khai lực lượng

D. Đông Khê là điểm ta có thể đột phá, chia cắt tuyến phòng thủ biên giới của Pháp

Câu 34. Sự kiện lịch sử nào ở thế kỉ X đánh dấu sự chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc đưa nước ta bước vào thời kì độc lập lâu dài?

A. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ năm 905.

B. Khúc Hạo cải cách hành chính, xây dựng quyền tự chủ năm 907.

C. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938.

D. Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô năm 939.

Câu 35. Vì sao Đảng và Chính phủ ta chủ trương hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc ở miền Bắc?

A. Tránh cùng lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù, tập trung lực lượng đánh Pháp ở miền Nam.

B. Tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù: quân Trung Hoa Dân quốc, quân Anh, quân

C. Lực lượng của ta còn yếu cần phái hòa hoãn để có thời gian củng cố lực lượng.

D. Kéo dài thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến mà ta biết không tránh khỏi.

Câu 36. Hình thức đấu tranh chống Mĩ - Diệm chủ yếu của nhân dân miền Nam Việt Nam trong những ngày đầu ngay sau Hiệp định Giơ-ne-vơ là

A. Đấu tranh vũ trang kết hợp chính trị.

B. Dùng bạo lực cách mạng

C. Đấu tranh chính trị hòa bình

D. Khởi nghĩa vũ trang giành lại chính quyền

Câu 37. Ý nào dưới đây không phải là tính chất của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 – 1954)?

A. LÀ một cuộc chiến tranh nhân dân, chính nghĩa

B. Là một cuộc chiến tranh yêu nước, bảo vệ Tổ quốc

C. Là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

D. Là một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân điển hình

Câu 38. Những lực lượng xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam đầu thế kỉ XX gồm

A. Tư sản, nông dân và tiểu tư sản.

B. Tư sản dân tộc, công nhân và địa chủ.

C. Công nhân, tư sản và tiểu tư sản thành thị

D. Tiểu tư sản thành thị và công nhân

Câu 39. Vì sao nói: Thắng lợi của quân và dân miền Bắc trong việc đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của đế quốc Mĩ (18/12-29/12/1972) là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?

A. Vì máy bay bị bắn rơi nhiều nhất ở bầu trời Điện Biên Phủ.

B. Vì chiến dịch đánh trả máy bay mang tên “Điện Biên Phủ trên không”.

C. Vì tầm vóc chiến thắng của quân dân miền Bắc nên thắng lợi này được coi như trận “Điện Biên Phủ trên không”.

D. Vì cuộc chiến đấu xảy ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.

Câu 40. Vì sao triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

A. Triều đình mơ hồ ảo tưởng vào con đường thương thuyết.

B. Triều đình sợ Pháp.

C. Triều đình sợ phong trào kháng chiến của nhân dân phát triển.

D. Do so sánh lực lượng trên chiến trường không có lợi cho ta.

đáp án Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 8 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21A
Câu 2ACâu 22C
Câu 3BCâu 23D
Câu 4ACâu 24A
Câu 5DCâu 25B
Câu 6ACâu 26D
Câu 7ACâu 27D
Câu 8CCâu 28A
Câu 9ACâu 29D
Câu 10CCâu 30C
Câu 11BCâu 31A
Câu 12ACâu 32C
Câu 13DCâu 33D
Câu 14CCâu 34C
Câu 15CCâu 35A
Câu 16ACâu 36C
Câu 17DCâu 37D
Câu 18CCâu 38C
Câu 19DCâu 39D
Câu 20BCâu 40A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X