Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 8 (có đáp án)

Bộ đề số 8 luyện thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử có đáp án. Đề thi bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt THPT Quốc Gia năm 2021

Câu 1. Năm 1860, quân triều đình nhà Nguyễn không giành được thắng lợi trên chiến trường Gia Định do:
Câu 2. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh diễn ra chủ yếu dưới hình thức nào?
Câu 3. Bộ phận nào trong giai cấp địa chủ phong kiến tham gia phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam?
Câu 4. So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, đặc điểm nổi bật trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Đông Dương là sự đầu tư với
Câu 5. Đặc điểm nào dưới đây không có trong cuộc cách mạng KHKT lần 1 và là đặc trưng của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2?
Câu 6. Điểm giống nhau về bản chất trong chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1973) là gì?
Câu 7. Nội dung mới thể hiện sự tiến bộ và nhân văn trong Hiệp định Pari về Việt Nam (1973) so với Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (1954) là
Câu 8. Thực dân Pháp thực hiện chính sách chia để trị ở Việt Nam bằng cách
Câu 9. Thắng lợi to lớn trong công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô (1945-1950) là
Câu 10. Nhận xét nào sau đây không đúng về khu vực Đông Bắc Á?
Câu 11. Ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là
Câu 12. Nội dung nào không phải là mục tiêu của ta trong chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950?
Câu 13. Hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập dần trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?
Câu 14. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947?
Câu 15. Vì sao việc thực hiện Chính sách Kinh tế mới ở nước Nga Xô viết năm 1921 lại bắt đầu từ nông nghiệp?
Câu 16. Trong thập niên 70 của thế kỉ XX xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là
Câu 17. Những tờ báo tiếng Pháp tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản tri thức được xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1925) ở Việt Nam là
Câu 18. Hội nghị Ianta 1945 thông qua quyết định nào?
Câu 19. Với chủ trương giương cao ngọn cờ dân tộc, tạm gác việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng ruộng đất trong giai đoạn 1939 - 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã
Câu 20. Từ thập niên 60 của thế kỉ XX trở đi, ở Châu Á xuất hiện bốn con rồng kinh tế là
Câu 21. Mục đích lớn nhất của "Chiến tranh lạnh" do Mĩ phát động là
Câu 22. Kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương được xác định trong chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là
Câu 23. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ là giai cấp nào?
Câu 24. Sự kiện đánh dấu việc tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mỹ và Liên Xô là
Câu 25. Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng ngoại so với chiến lược kinh tế hướng nội của các nước sáng lập ASEAN có điểm gì khác?
Câu 26. Thắng lợi nào của nhân dân ta đã chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công
Câu 27. Nội dung nào phản ánh đầy đủ những khó khăn cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 28. "Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng Hòa Dân quốc Việt Nam” là tôn chỉ của
Câu 29. Sự kiện nào đánh dấu mốc mở đầu thời kì lịch sử thế giới hiện đại?
Câu 30. Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 bao gồm các tỉnh nào?
Câu 31. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc trong giai đoạn 1919-1939?
Câu 32. Tại sao gọi là "trật tự hai cực Ianta" ?
Câu 33. Đông Khê được chọn làm điểm nổ súng mở đầu chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 vì:
Câu 34. Sự kiện lịch sử nào ở thế kỉ X đánh dấu sự chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc đưa nước ta bước vào thời kì độc lập lâu dài?
Câu 35. Vì sao Đảng và Chính phủ ta chủ trương hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc ở miền Bắc?
Câu 36. Hình thức đấu tranh chống Mĩ - Diệm chủ yếu của nhân dân miền Nam Việt Nam trong những ngày đầu ngay sau Hiệp định Giơ-ne-vơ là
Câu 37. Ý nào dưới đây không phải là tính chất của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 – 1954)?
Câu 38. Những lực lượng xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam đầu thế kỉ XX gồm
Câu 39. Vì sao nói: Thắng lợi của quân và dân miền Bắc trong việc đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của đế quốc Mĩ (18/12-29/12/1972) là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?
Câu 40. Vì sao triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

đáp án Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 8 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21A
Câu 2ACâu 22C
Câu 3BCâu 23D
Câu 4ACâu 24A
Câu 5DCâu 25B
Câu 6ACâu 26D
Câu 7ACâu 27D
Câu 8CCâu 28A
Câu 9ACâu 29D
Câu 10CCâu 30C
Câu 11BCâu 31A
Câu 12ACâu 32C
Câu 13DCâu 33D
Câu 14CCâu 34C
Câu 15CCâu 35A
Câu 16ACâu 36C
Câu 17DCâu 37D
Câu 18CCâu 38C
Câu 19DCâu 39D
Câu 20BCâu 40A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X