Biện pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 của các nước tư bản Đức, Italia, Nhật

Xuất bản: 27/10/2021 - Cập nhật: 27/12/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Biện pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 của các nước tư bản Đức, Italia, Nhật là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Biện pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 của các nước tư bản Đức, Italia, Nhật là thiết lập chế độ độc tài phát xít và phát động chiến tranh chia lại thế giới.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X