Điểm giống nhau giữa Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) với chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Xuất bản: 27/10/2021 - Cập nhật: 29/12/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Điểm giống nhau giữa Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) với chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điểm giống nhau giữa Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) với chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là đều bắt nguồn từ mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa giữa các nước tư bản.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X