Đánh giá mối quan hệ của cách mạng ba nước Đông Dương giữa hai cuộc chiến tranh

Xuất bản: 27/10/2021 - Cập nhật: 27/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Đánh giá mối quan hệ của cách mạng ba nước Đông Dương giữa hai cuộc chiến tranh thế giới?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Mối quan hệ của cách mạng ba nước Đông Dương giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là mối quan hệ đoàn kết, gắn bó dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X