Ai là người đứng ra thành lập Đảng Lập hiến ở Việt Nam năm 1923?

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ai là người đứng ra thành lập Đảng Lập hiến ở Việt Nam năm 1923?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Người đứng ra thành lập Đảng Lập hiến ở Việt Nam năm 1923 là Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X