Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 03/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, tổng thống Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách, biện pháp của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính và chính trị - xã hôi, được gọi chung là Chính sách mới.
Nội dung Chính sách mới
- Nhà nước can thiệp tích cực vào đời sống kinh tế.
- Thực hiện các biện pháp giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển kinh tế thông qua các đạo luật về ngân hàng, phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp.
+ Trong đó, đạo luật Phục hưng công nghiệp là quan trọng nhất. Đạo luật này quy định việc tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ; quy định việc công nhân có quyền thương lượng với chủ đề mức lương và chế độ làm việc.
+ Điều chỉnh nông nghiệp: nâng cao giá nông sản, giảm bớt nông phẩm thừa, cho vay dài hạn đối với dân trại...
=> Chính sách mới đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản của nước Mĩ trong cơn khủng hoảng nguy kịch. Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm việc làm mới, khôi phục sản xuất, xoa dịu mâu thuẫn giai cấp và góp phần làm cho nước Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai là Áp dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.

Trong khoảng thời gian nào, kinh tế Mỹ từ hàng thứ nhất nhảy lên đứng đầu thế giới.

Trong khoảng 1865 - 1894, kinh tế Mỹ từ hàng thứ nhất nhảy lên đứng đầu thế giới.

So với thế giới, GDP của Hoa Kì (năm 2004) chiếm

So với thế giới, GDP của Hoa Kì (năm 2004) chiếm 28,5%. 
Chi tiết:
- GDP Hoa Kì năm 2004 đạt 11667,5 tỉ USD, chiếm gần 1/3 tổng GDP thế giới (28,5% năm 2004).
- GDP của Hoa Kì lớn hơn GDP của các châu lục như châu Phi, châu Á và nhỏ hơn châu Âu (14146,7 tỉ USD - năm 2004).

Nguyên nhân nào không đưa đến sự suy yếu của kinh tế Mỹ từ những năm 70 của thế kỉ XX?

Nguyên nhân không đưa đến sự suy yếu của kinh tế Mỹ từ những năm 70 của thế kỉ XX là tác động của chủ nghĩa khủng bố

Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Nguyên nhân không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai là: tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước.

Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào?

Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề đánh thuế lưu thông hàng hóa.
Theo SGK Lịch sử 12 trang 54
Trong lĩnh vực thương nghiệp và tiền tệ, tư nhân được tự do buôn bán,trao đổi, mở lại các chợ, khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn. Năm 1924, Nhà nước phát hành đồng rúp mới thay cho các loại tiền cũ.

Trong những năm 1921-1925, nước Nga Xô Viết thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP) trong lĩnh vực nào?

Trong những năm 1921-1925, nước Nga Xô Viết thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP) trong lĩnh vực nông nghiệp.

Vai trò của nhà nước trong Chính sách kinh tế mới được đưa ra như thế nào?

Vai trò của nhà nước trong Chính sách kinh tế mới được đưa ra là Nhà nước kiểm soát, điều tiết các ngành kinh tế then chốt.

Điểm nổi bật nhất của kinh tế Mỹ trong khoảng 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Khoảng 20 sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới. Đây là đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Ý nào sau đây không phải là nội dung của chính sách kinh tế mới:

Ý không phải là nội dung của chính sách kinh tế mới là

đề trắc nghiệm lịch sử 8 mới nhất

X