Bản chất của Chính sách kinh tế mới (NEP) mà Liên Xô thực hiện trong những năm

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 08/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Bản chất của Chính sách kinh tế mới (NEP) mà Liên Xô thực hiện trong những năm 1921-1925 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Bản chất của chính sách kinh tế mới (NEP) là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế tập trung mà nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường nhưng vẫn có sự kiểm soát, điều tiết của nhà nước ở các vị trị then chốt.
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chính sách kinh tế mới được thực hiện trong điều kiện nào?

Chính sách kinh tế mới được thực hiện trong hòa bình. Sau chiến thắng ngoại xâm và nội phản trong nước, năm 1921 nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa binh xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Vì sao việc thực hiện Chính sách Kinh tế mới ở nước Nga Xô viết năm 1921 lại bắt đầu từ nông nghiệp?

Chính sách Kinh tế mới ở Nga (1921) bắt đầu từ nông nghiệp do chính sách trung thu lương thực thừa đang làm nhân dân bất bình. Chính vì thế, một trong những nội dung cần thực hiện cấp bách trong nông nghiệp được đề ra là: Nhà nước thay thế chế độ trung thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Sau .....

Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?

Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, tổng thống Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách, biện pháp của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính và chính trị - xã hôi, được gọi chung là Chính sách mới.

Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách

Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách du lịch

Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào?

Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề đánh thuế lưu thông hàng hóa.
Theo SGK Lịch sử 12 trang 54
Trong lĩnh vực thương nghiệp và tiền tệ, tư nhân được tự do buôn bán,trao đổi, mở lại các chợ, khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn. Năm 1924, Nhà nước phát hành đồng rúp mới thay cho các loại tiền cũ.

Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì?

Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực

Trong "Chính sách kinh tế mới", nhà nước có vai trò như thế nào đối với hoạt động kinh tế đất nước?


Trong Chính sách kinh tế mới, nhà nước giữ vai trò kiểm soát, điều tiết nền kinh tế nhưng vẫn để nó vận hành theo cơ chế thị trường thay vì việc nắm độc quyền về mọi mặt và quản lý theo cơ chế mệnh lệnh như trong chính sách cộng sản thời chiến.
Đáp án cần chọn là: B

Nội dung nào dưới đây lý giải sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta?

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 57 thì tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta là thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta vẫn tồn tại một số thành phần kinh tế của xã hội trước đây, chưa thể cải biến ngay được, đồng thời, trong quá trình xây dựng quan hệ sản xuất .....

Từ năm 1973 đến nay cuộc cách mạng nào được nâng lên vị trí hàng đầu?

Từ năm 1973 đến nay cuộc cách mạng được nâng lên vị trí hàng đu là cách mạng công nghệ
Giải thích:
Từ giai đoạn hai của của cách mạng khoa học – kĩ thuật (từ năm 1973 đến nay), cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực công nghệ với sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử mới, vật liệu mới, năng lượng mới.

đề trắc nghiệm lịch sử 8 mới nhất

X