Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô đi đầu trong các ngành công nghiệp

Xuất bản: 02/11/2021 - Cập nhật: 02/11/2021 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô đi đầu trong các ngành công nghiệp:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô đi đầu trong các ngành công nghiệp vũ trụ và điện hạt nhân.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đi đầu thế giới trong lĩnh vực

A. Công nghiệp vũ trụ

B. Công nghiệp nặng

C. Sản xuất nông nghiệp

D. Khoa học kỹ thuật

Năm 1949 đánh dấu sự kiện gì trong lịch sử thế giới dưới đây?

A. Mở đầu Chiến tranh lạnh, dẫn đến căng thẳng trong quan hệ quốc tế.

B. Chủ nghĩa xã hội mở rộng, kéo dài từ châu Âu sang châu Á.

C. Mở đầu sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D. Phong trào không liên kết ra đời, mở rộng ra toàn thế giới.

Nội dung nào không phải đường lối xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Bảo vệ hoà bình, an ninh thế giới

B. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

C. Mở rộng liên minh quân sự ở Châu Âu, châu Á và Mỹ Latinh

D. Viện trợ, giúp đỡ nhiều nước xã hội chủ nghĩa

Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 thế kỉ XX là gì?

A. Muốn làm bạn với tất cả các nước.

B. Chỉ quan hệ với các nước lớn.

C. Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.

D. Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa.

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X