Tổ chức Hiệp ước Vácsava là?

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 05/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tổ chức Hiệp ước Vácsava là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tổ chức Hiệp ước Vácsava là một liên minh chính trị - quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước XNCH châu Âu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va mang tính chất:

Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va mang tính chất một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. 
Tháng 5 - 1955, Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va được thành lập. Đây là một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, nhằm bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH của các nước Đông Âu, duy trì nền hòa bình, an ninh thế giới.

Tổ chức Hiệp ước Vácsava là một tổ chức:

Tổ chức Hiệp ước Vácsava là một tổ chức mang tính liên minh phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa. Là khối quân sự gồm 7 nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa ở Trung và Đông Âu, gồm Liên Xô, Ba Lan, Bulgaria, Đông Đức, Hungary, România và Tiệp Khắc.

Mục đích của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5/1955) là gì?

Mục đích của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5/1955) là:

- Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xă hội của các nước Đông Âu.
- Duy trì hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới.
- Chống lại sự hiếu chiến của Mĩ và khối NATO.
- Bảo vệ an ninh châu Âu và thế giới.

Hiệp ước Vácsava, một liên minh chính trị - quân sự giữa Liên Xô và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa được thành lập vào thời gian nào và mang tính chất gì?

Hiệp ước Vácsava, một liên minh chính trị - quân sự giữa Liên Xô và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa được thành lập vào tháng 5 - 1955, hiệp ước này mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố giải thể năm nào?

Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố giải thể năm 1991.

Sự ra đời khối quân sự NATO và Tổ chức Vác-sa-va tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

Sự ra đời khối quân sự NATO và Tổ chức Vác-sa-va đã xác lập cục diện hai cực, hai phe, chiến tranh lạnh đã bao trùm cả thế giới.

Vai trò của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va trong gần 35 năm tồn tại:

Vai trò của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va trong gần 35 năm tồn tại là góp phần to lớn trong việc gìn giữ hòa bình, an ninh ở châu Âu và thế giới; góp phần tạo nên thế cân bằng về sức mạnh quân sự giữa các nước Xã hội nghĩa và các nước Tư bản chủ nghĩa.

Hiệp ước Vác-sa-va, một liên minh chính trị - quân sự giữa Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu được thành lập vào thời gian nào và mang tính chất gì?

Hiệp ước Vác-sa-va, một liên minh chính trị - quân sự giữa Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu được thành lập vào tháng 5 - 1955, mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa

Sự hình thành các liên minh NATO ở châu Âu, CENTO ở Trung Cận Đông, tổ chức Hiệp ước Vácsava ở Đông Âu... trong những thập niên sau Chiến tranh thế giới thứ II phản ánh điều gì ?

Sự hình thành các liên minh NATO ở châu Âu, CENTO ở Trung Cận Đông, tổ chức Hiệp ước Vácsava ở Đông Âu... trong những thập niên sau Chiến tranh thế giới thứ II phản ánh sự đối đầu quyết liệt giữa hai cực trong trật tự Ianta

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X