Tính mAl2O3 biết số mol Al có trong hợp chất là 0,6 A. 30,6 g

23/11/2020 12

Câu Hỏi:
Tính ${m}_{{{A}{l}_{2}{O}_{3}}}$ biết số mol Al có trong hợp chất là 0,6
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đáp án A
Có 2 nguyên tử nhôm trong hợp chất mà ${n}_{{{A}{l}}} = {0},{6} {m}{o}{l} → {n}_{{{A}{l}_{2}{O}_{3}}} = {0},{3} ({m}{o}{l}) → {m}_{{{A}{l}_{2}{O}_{3}}} = {0},{3}.({27}.{2}+{16}.{3}) = {30},{6} {g}$

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 8 mới nhất

X