Tìm công thức hóa học của chất A, biết trong hợp chất A, Cu chiếm 80% số nguyên

23/11/2020 5

Câu Hỏi:
Tìm công thức hóa học của chất A, biết trong hợp chất A, Cu chiếm 80% số nguyên tử, còn lại là oxi và ${M}_{A} = {80} {g}/{m}{o}{l}$.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 8 mới nhất

X