Thường biến xảy ra mang tính chất

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thường biến xảy ra mang tính chất

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X