Trắc nghiệm Sinh 9 bài 25 : Thường biến

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 25 - Thường biến có đáp án.

Câu 1. Thường biến là
Câu 2. Nguyên nhân gây ra thường biến là
Câu 3. Biểu hiện nào dưới đây là của thường biến
Câu 4. Các biến dị nào sau đây không là thường biến?
Câu 5. Thường biến có thể xảy ra khi
Câu 6. Thường biến xảy ra mang tính chất
Câu 7. Ý nghĩa của thường biến là
Câu 8. Đặc điểm nào có ở thường biến nhưng không có ở đột biến?
Câu 9. Nội dung nào sau đây không đúng?
Câu 10. Tính trạng nào sau đây có mức phản ứng hẹp?
Câu 11. Trong mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường được ứng dụng vào sản xuất thì kiểu hình được hiểu là
Câu 12. Trong việc tăng suất cây trồng, yếu tố nào là quan trọng hơn?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 25 : Thường biến

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7C
Câu 2ACâu 8A
Câu 3DCâu 9B
Câu 4CCâu 10D
Câu 5BCâu 11C
Câu 6CCâu 12D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X