Thầy yêu cầu bạn giải một bài tập di truyền mới, bạn giải được. Đây là một ví dụ

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thầy yêu cầu bạn giải một bài tập di truyền mới, bạn giải được. Đây là một ví dụ về hình thức học tập

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đây là ví dụ về học khôn

Đáp án cần chọn là: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X