Sự kiện nào sau đây đánh dấu sự mở đầu cách mạng Cu-ba chống lại chế độ độc tài

Xuất bản: 03/09/2020 - Cập nhật: 03/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sự kiện nào sau đây đánh dấu sự mở đầu cách mạng Cu-ba chống lại chế độ độc tài Batixta.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sự kiện đánh dấu sự mở đầu cách mạng Cu-ba chống lại chế độ độc tài Batixta là Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X