Sau khi giành được độc lập, vấn đề quan trọng nhất mà nhân dân Mĩ Latinh phải

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 26/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sau khi giành được độc lập, vấn đề quan trọng nhất mà nhân dân Mĩ Latinh phải tiếp tục đối mặt là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Mĩ Latinh đã có những bước tiến bộ về kinh tế và xã hội, tuy nhiên nhân dân khu vực Mĩ Latinh còn phải tiếp tục đấu tranh chống lại chính sách bành trướng của Mĩ đối với khu vực.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Ý nào dưới đây không phải mục đích của “Chiến lược toàn cầu” do Mĩ đề ra?

Ý không phải mục đích của “Chiến lược toàn cầu” do Mĩ đề ra là mở rộng quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới.

Trong những năm 1945 - 1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội?

Trong những năm 1945 - 1973, Mĩ là quốc gia triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, giới cầm quyền Mĩ đã đề ra “Chiến lược toàn cầu” nhằm:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, giới cầm quyền Mĩ đã đề ra “Chiến lược toàn cầu” nhằm chống phá các nước XHCN, đẩy lùi phong trào đấu tranh dân tộc và thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

Trong những năm 1945 - 1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào cộng sản quốc tế?

Trong những năm 1945 - 1973, Mĩ đã triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào cộng sản quốc tế?

Vì sao Mỹ thực hiện chiến lược toàn cầu?

Mỹ thực hiện chiến lược toàn cầu bởi tham vọng muốn làm bá chủ thế giới.
Thông tin bổ sung

Nội dung cơ bản chiến lược toàn cầu của Mĩ

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới. Chiến lược đó được thực hiện qua nhiều chiến lược cụ thể, dưới tên gọi các học thuyết khác nhau:

Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là :

Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, dựa trên cơ sở nào các đời Tổng thống Mĩ theo đuổi chiến lược toàn cầu :

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các đời Tổng thống Mĩ theo đuổi chiến lược toàn cầu dựa trên cơ sở tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa học kĩ thuật.

Trong những năm 1945 - 1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào giải phóng dân tộc?

Trong những năm 1945 - 1973, Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.

Nội dung nào không nằm trong chiến lược toàn cầu của Mĩ ?

Nội dung không nằm trong chiến lược toàn cầu của Mĩ là chia cắt đất nước Ấn Độ thành Ấn Độ và Pakixtan.

Điều kiện để Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu thực hiện tham vọng bá chủ thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Điều kiện để Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu thực hiện tham vọng bá chủ thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là tiềm lực kinh tế và quân sự to lớn của Mĩ.

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X