Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O có phương trình ion rút gọn là:

Xuất bản: 16/12/2020 - Cập nhật: 11/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phương trình phản ứng: Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O có phương trình ion rút gọn là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phương trình phản ứng:

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

có phương trình ion rút gọn là::

H+ + OH- → H2O

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phản ứng có phương trình ion rút gọn: S2- + 2H+ → H2S là

Phản ứng có phương trình ion rút gọn: S2- + 2H+ → H2S là Na2S + 2HCl → H2S + 2NaCl.

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là 2H+ + S2- → H2S?

Phản ứng HCl + K2S → H2S + KCl  có phương trình ion rút gọn là: 2H+ + S2- → H2S
Giải thích:
Phương trình ion rút gọn của các phương trình còn lại lần lượt là:
A. FeS (r) + 2H+ → Fe2+ + H2S
B. Mg(r) + 2H(+) → Mg(2+) + H2S + H2O
C. Ba(2+) + S(2-) + 2H(+) + SO4(2-) → BaSO4(r) + H2S

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H+ + OH- → H2O?

Phương trình ion rút gọn H+ + OH- → H2O là phương trình của phản ứng Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Cho các cặp chất sau: CH3COOH và K2S; FeS và HCl; Na2S và HCl; CuS và H2SO4 loãng. Số cặp chất nếu xảy ra phản ứng thì có phương trình ion rút gọn $2H^{+} + S^{2-} \rightarrow  H_{2}S$

Số cặp chất nếu xảy ra phản ứng thì có phương trình ion rút gọn $2H^{+} + S^{2-} \rightarrow  H_{2}S$ là 1 cặp.
2CH3COOH +K2S → 2CH3COOK + H2S
-> PT ion rút gọn: 2CH3COOH + S2- → 2CH3COO- + H2S
FeS +2HCl→ FeCl2+ H2S
-> PT ion rút gọn: FeS + 2H+→ Fe2++ H2S

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là

$Ca ^{2+}+ CO _{3}^{2-} \longrightarrow CaCO _{3} \downarrow$

Phản ứng CaCl2 + Na2CO3 →→  CaCO3 + 2NaCl có phương trình ion rút gọn là

$Ca ^{2+}+ CO _{3}^{2-} \longrightarrow CaCO _{3} \downarrow$

Cho dãy các chất: HCl, SO2, F2, Fe2+, Al, Cl2. Số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là

Số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là 4. Đó là HCl, SO2, Fe2+ và Cl2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn HCO3- + H+→ H2O + CO2?

Phản ứng có phương trình ion rút gọn HCO3- + H+→ H2O + CO2 là:
Ca(HCO3)2 + 2HCl→ CaCl2 + 2CO2 + 2H2O

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn

$OH ^{-}+ HCO _{3}^{-} \longrightarrow CO _{3}^{2-}+ H _{2} O$

Phản ứng NaHCO3 + NaOH có phương trình ion rút gọn $OH ^{-}+ HCO _{3}^{-} \longrightarrow CO _{3}^{2-}+ H _{2} O$

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là $Ba ^{2+}+ SO _{4}^{2-} \longrightarrow BaSO _{4} \downarrow$

Phản ứng Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 có phương trình ion rút gọn là $Ba ^{2+}+ SO _{4}^{2-} \longrightarrow BaSO _{4} \downarrow$

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X