Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 2

Bộ đề trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm phần 2 có đáp án giúp các em ôn tập và rèn luyện các kiến thức đã được học

Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tính dẫn điện của kim loại bạc tốt hơn kim loại đồng

B. Các kim loại kiềm ( nhóm IA) đều có trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối

C. Từ P và $HNO _{3}$ đặc, nóng có thể điều chế được $H _{3} PO _{4}$

D. Có thể dùng CO để làm khô khí HCl có lẫn hơi nước.

Câu 16. Cho khí $CO _{2}$ vào lượng dư dung dịch nào sau đây sẽ tạo kết tủa?

A. $MgCl _{2}$

B. $Ca ( OH )_{2}$

C. $Ca \left( HCO _{3}\right)_{2}$

D. $NaOH$

Câu 17. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HF

B. KOH

C. $Al ( OH )_{3}$

D. $Cu ( OH )_{2}$

Câu 18. Phương trình phản ứng: $Ba ( OH )_{2}+2 HCl \rightarrow BaCl _{2}+2 H _{2} O$ có phương trình ion rút gọn là:

A. $H ^{+}+ OH ^{-} \rightarrow H _{2} O$

B. $Ba ^{2+}+2 OH ^{-}+2 H ^{+}+2 Cl ^{-} \rightarrow BaCl _{2}+2 H _{2} O$

C. $Ba ^{2+}+2 Cl ^{-} \rightarrow BaCl _{2}$

D. $Cl ^{-}+ H ^{+} \rightarrow HCl$

Câu 22. Có bốn kim loại Na, Al, Fe, Cu. Thứ tự tính khử giảm dần là

A. Al, Na, Cu, Fe

B. Na, Fe, Cu, Al

C. Na, Al, Fe, Cu

D. Cu, Na, Al, Fe.

Câu 23. Chất nào dưới đây là chất điện li mạnh?

A. $C _{2} H _{5} OH$

B. $Na _{2} CO _{3}$

C. $Fe ( OH )_{3}$

D. $CH _{3} COOH$

Câu 25. Cho phản ứng: $Mg ( OH )_{2}+2 HCl \rightarrow MgCl _{2}+ H _{2} O$

Phương trình ion thu gọn của phản ứng trên là

A. $HCl + OH ^{-} \rightarrow H _{2} O + Cl ^{-}$

B. $2 H ^{+}+ Mg ( OH )_{2} \rightarrow Mg ^{2+}+2 H _{2} O$

C. $H ^{+}+ OH ^{-} \rightarrow H _{2} O$

D. $2 HCl + Mg ( OH )_{2} \rightarrow Mg ^{2+}+2 Cl ^{-}+2 H _{2} O$

Câu 29. Chất nào sau đây không là chất điện li?

A. $NaNO _{3}$

B. $KOH$

C. $C _{2} H _{5} OH$

D. $CH _{3} COOH$

Câu 31. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra chất rắn?

A. Cho Cu vào dung dịch $Fe _{2}\left( SO _{4}\right)_{3}$

B. Cho mầu Na vào dung dịch $CuSO _{4}$

C. Cho Cu vào dung dịch $AgNO _{3}$

D. Cho dung dịch $NaOH$ vào dung dịch $Ca \left( HCO _{3}\right)_{2}$

Câu 32. Phương trình rút gọn $Ba ^{2+}+ SO _{4}^{2-} \rightarrow BaSO _{4}$ tương ứng với phương trình phân tử nào sau đây?

A. $Ba ( OH )_{2}+ CuSO _{4} \rightarrow BaSO _{4}+ Cu ( OH )_{2}$

B. $H _{2} SO _{4}+ BaCO _{3} \rightarrow BaSO _{4}+ CO _{2}+ H _{2} O$

C. $Na _{2} SO _{4}+ Ba \left( NO _{3}\right)_{2} \rightarrow BaSO _{4}+2 NaNO _{3}$

D. $H _{2} SO _{4}+ Ba ( OH )_{2} \rightarrow BaSO _{4}+2 H _{2} O$

Câu 33. Phương trình hóa học nào sau đây đúng?

A. $Na + AgNO _{3} \rightarrow NaNO _{3}+ Ag$

B. $Na _{2} O + CO \rightarrow 2 Na + CO _{2}$

C. $Na _{2} CO _{3} \rightarrow Na _{2} O + CO _{2}$

D. $Na _{2} O + H _{2} O \rightarrow 2 NaOH$

Câu 34. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi đun nóng nước cứng có tính cứng toàn phần sẽ thu được nước mềm

B. Có thể làm mất tính cứng vĩnh cửu bằng dung dịch $Ca ( OH )_{2}$

C. Nước cứng là nguyên nhân chính gây ra các vụ ngộ độc nguồn nước

D. Tính cứng tạm thời gây nên bởi các muối $Ca \left( HCO _{3}\right)_{2}$ và $Mg \left( HCO _{3}\right)_{2}$

Câu 35. Cho chất X có công thức phân tử $C _{4} H _{6} O _{2}$ và có các phản ứng như sau:

X + NaOH → muối Y + Z.

$Z + AgNO _{3}+ NH _{3}+ H _{2} O \rightarrow muô i T + Ag +\ldots$

T + NaOH → Y + ...

Khẳng định nào sau đây sai?

A. Z không tác dụng với Na

B. Không thể điều chế được X từ axit và ancol tương ứng

C. Y có công thức CH3COONa

D. Z là hợp chất không no, mạch hở

đáp án Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 2

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 19C
Câu 2DCâu 20D
Câu 3DCâu 21D
Câu 4CCâu 22A
Câu 5ACâu 23B
Câu 6BCâu 24C
Câu 7ACâu 25B
Câu 8CCâu 26A
Câu 9BCâu 27B
Câu 10BCâu 28A
Câu 11ACâu 29C
Câu 12ACâu 30B
Câu 13DCâu 31A
Câu 14CCâu 32C
Câu 15ACâu 33D
Câu 16BCâu 34D
Câu 17BCâu 35D
Câu 18A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X