Phương trình log 22x = log 2dfracx42có hai nghiệm là a,b. Khi đó a.bbằng.

Xuất bản: 24/12/2020 - Cập nhật: 24/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phương trình $\log _2^2x = {\log _2}\dfrac{{{x^4}}}{2}$có hai nghiệm là $a,b$. Khi đó $a.b$bằng.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X