Phi kim X tác dụng với kim loại M thu được chất rắn Y. Hòa tan Y vào nước thu

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phi kim X tác dụng với kim loại M thu được chất rắn Y. Hòa tan Y vào nước thu được dung dịch Z. Thêm AgNO3 dư vào dung dịch Z thu được chất rắn G. Cho G vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được khí màu nâu đỏ và chất rắn F. Kim loại M và chất rắn F lần lượt là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phi kim X tác dụng với kim loại M thu được chất rắn Y. Hòa tan Y vào nước thu được dung dịch Z. Thêm AgNO3 dư vào dung dịch Z thu được chất rắn G. Cho G vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được khí màu nâu đỏ và chất rắn F. Kim loại M và chất rắn F lần lượt là Fe và AgCl

Phi kim $X$ chính là $Cl _{2}$, kim loại $M$ là $Fe$. Quá trình diễn ra như sau:

$2 Fe +3 Cl _{2} \rightarrow 2 FeCl _{3} \|$ dùng dư $ Fe$

$\rightarrow$ hỗn hợp rắn $Y$ gồm $Fe$ dự và $FeCl _{3}$

Hòa tan $Y$ vào nước diễn ra phản ứng

$Fe +2 FeCl _{3} \rightarrow 3 FeCl _{2} \| \rightarrow Z$ chứa $FeCl _{2}$

và $FeCl _{3}$ ( dư )

Thêm !AgNO_{3}$ vào:

$3 AgNO _{3}+ FeCl _{3} \rightarrow 3 AgCl \downarrow+ Fe \left( NO _{3}\right)_{3}$

Đặc biệt: $FeCl _{2}+3 AgNO _{3} \rightarrow Fe \left( NO _{3}\right)_{3}$

$+ Ag \downarrow+2 AgCl \downarrow \| \rightarrow$ chất rắn G gồm $Ag$

và $AgCl$

Khi cho $HNO _{3}$ đặc nóng vào:

$Ag +2 HNO _{3} \rightarrow AgNO _{3}+ NO _{2} \uparrow(khí nâu do ) $+ H _{2} O$

Kết tủa AgCl không tan trong $HNO_3$ chính là chất rắn $F$ cuối cùng thu được.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X