Phép lai P: fracABoverlineab x fracaboverlineab, thu được F1. Cho biết quá trình

Xuất bản: 01/04/2021 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phép lai P: $\frac{AB}{\overline{ab}}$ x $\frac{ab}{\overline{ab}}$, thu được F1. Cho biết quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phép lai P: $\frac{AB}{\overline{ab}}$ x $\frac{ab}{\overline{ab}}$, thu được F1. Cho biết quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, F1 có tối đa 4 loại kiểu gen

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Một loài thực vật, xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D, d trên 2 cặp NST, mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình là 6 : 3 : 3 : 2:1:1. Cho biết không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây phù hợp .....

Một loài thực vật, xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D, d trên 2 cặp NST, mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình là 6 : 3 : 3 : 2:1:1. Cho biết không xảy ra hoán vị gen. Vậy theo lí thuyết, phép lai phù hợp là : $Aa\frac{\underline{Bd}}{bD}\times Aa\frac{\underline{BD}}{bd}$

Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả màu đỏ, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả màu đỏ, alen b quy định quả màu vàng; gen D quy định quả tròn, alen d quy dịnh quả dài. Biết rằng các gen trội là trội hoàn toàn. Cho giao phấn cây thân cao, .....

– Xét riêng rẽ từng tính trạng ở ${F_1}$ :
Cao: Thấp = 1: 1 $ \to $ P: Aa x aa.
Đỏ: Vàng = 1: 1 $ \to $ P: Bb x bb.
Tròn : Dài = 1: 1$ \to $ P: Dd x dd.
- Nếu mỗi gen nằm trên 1 NST và PLĐL $ \to $ ${F_1}$ có số tổ hợp = (1: 1)(1: 1)(1: 1)$ \to $ Kết quả này không phù hợp với phép lai trên.

Theo dõi sự di truyền của 2 cặp tính trạng được quy định bởi 2 căp gen và di truyền trội hoàn toàn. Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 7A-B- : 5A-bb : 1aaB- : 3aabb thì kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là:

Theo dõi sự di truyền của 2 cặp tính trạng được quy định bởi 2 căp gen và di truyền trội hoàn toàn. Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 7A-B- : 5A-bb : 1aaB- : 3aabb thì kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là AB//ab x Ab//ab; f = 25%

Cho phép lai P: ♂Aa//aB DE//de x ♀AB//ab De//dE. Biết các gen đều nằm trên NST thường; A và B cách nhau 20cM và xảy ra hoán vị gen trong phát sinh giao tử của 2 bên bố mẹ; D và E cách nhau 40cM và chỉ xảy ra hoán vị ở bên mẹ, bên bố không có hoán vị. Tổng số loại kiểu gen thu được ở đời F1 là

Cho phép lai P: ♂Aa//aB DE//de x ♀AB//ab De//dE. Biết các gen đều nằm trên NST thường; A và B cách nhau 20cM và xảy ra hoán vị gen trong phát sinh giao tử của 2 bên bố mẹ; D và E cách nhau 40cM và chỉ xảy ra hoán vị ở bên mẹ, bên bố không có hoán vị. Tổng số loại kiểu gen thu được ở đời F1 là 70...

Cơ thể có Kiểu gen $\frac{ \underline{ AB } }{ ab }$ liên kết không hoàn toàn hoán vị gen với tần số 40%, nếu không phát sinh đột biến. Quá trình giảm phân bình thường của cơ thể này tạo giao tử $\underline{ AB }$ chiếm tỷ lệ

Cơ thể có Kiểu gen $\frac{ \underline{ AB } }{ ab }$ liên kết không hoàn toàn hoán vị gen với tần số 40%, nếu không phát sinh đột biến. Quá trình giảm phân bình thường của cơ thể này tạo giao tử $\underline{ AB }$ chiếm tỷ lệ 30%

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X