Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen frac AB ab times frac Ab aB . Hoán vị gen xảy

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen $\frac{ AB }{ ab } \times \frac{ Ab }{ aB }$ . Hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số bằng nhau, kiểu hình quả vàng, bầu dục có kiểu gen $\frac{ ab }{ ab }$. Kết quả nào sau đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình quả vàng, bầu dục ở đời con?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Gọi tần số hoán vị gen là 2x => tỉ lệ ab//ab = x.(0,5-x)

Dễ dàng thấy rằng luôn có $2 x \leq 0,5=>x \leq 0,25=>x$

$(0,5-x) \leq 0,0625$

Như vậy chỉ có đáp án A phù hợp.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Một loài thực vật, xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D, d trên 2 cặp NST, mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình là 6 : 3 : 3 : 2:1:1. Cho biết không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây phù hợp .....

Một loài thực vật, xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D, d trên 2 cặp NST, mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình là 6 : 3 : 3 : 2:1:1. Cho biết không xảy ra hoán vị gen. Vậy theo lí thuyết, phép lai phù hợp là : $Aa\frac{\underline{Bd}}{bD}\times Aa\frac{\underline{BD}}{bd}$

Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả màu đỏ, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả màu đỏ, alen b quy định quả màu vàng; gen D quy định quả tròn, alen d quy dịnh quả dài. Biết rằng các gen trội là trội hoàn toàn. Cho giao phấn cây thân cao, .....

– Xét riêng rẽ từng tính trạng ở ${F_1}$ :
Cao: Thấp = 1: 1 $ \to $ P: Aa x aa.
Đỏ: Vàng = 1: 1 $ \to $ P: Bb x bb.
Tròn : Dài = 1: 1$ \to $ P: Dd x dd.
- Nếu mỗi gen nằm trên 1 NST và PLĐL $ \to $ ${F_1}$ có số tổ hợp = (1: 1)(1: 1)(1: 1)$ \to $ Kết quả này không phù hợp với phép lai trên.

Theo dõi sự di truyền của 2 cặp tính trạng được quy định bởi 2 căp gen và di truyền trội hoàn toàn. Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 7A-B- : 5A-bb : 1aaB- : 3aabb thì kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là:

Theo dõi sự di truyền của 2 cặp tính trạng được quy định bởi 2 căp gen và di truyền trội hoàn toàn. Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 7A-B- : 5A-bb : 1aaB- : 3aabb thì kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là AB//ab x Ab//ab; f = 25%

Phép lai P: $\frac{AB}{\overline{ab}}$ x $\frac{ab}{\overline{ab}}$, thu được F1. Cho biết quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

Phép lai P: $\frac{AB}{\overline{ab}}$ x $\frac{ab}{\overline{ab}}$, thu được F1. Cho biết quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, F1 có tối đa 4 loại kiểu gen

Cho phép lai P: ♂Aa//aB DE//de x ♀AB//ab De//dE. Biết các gen đều nằm trên NST thường; A và B cách nhau 20cM và xảy ra hoán vị gen trong phát sinh giao tử của 2 bên bố mẹ; D và E cách nhau 40cM và chỉ xảy ra hoán vị ở bên mẹ, bên bố không có hoán vị. Tổng số loại kiểu gen thu được ở đời F1 là

Cho phép lai P: ♂Aa//aB DE//de x ♀AB//ab De//dE. Biết các gen đều nằm trên NST thường; A và B cách nhau 20cM và xảy ra hoán vị gen trong phát sinh giao tử của 2 bên bố mẹ; D và E cách nhau 40cM và chỉ xảy ra hoán vị ở bên mẹ, bên bố không có hoán vị. Tổng số loại kiểu gen thu được ở đời F1 là 70...

Cơ thể có Kiểu gen $\frac{ \underline{ AB } }{ ab }$ liên kết không hoàn toàn hoán vị gen với tần số 40%, nếu không phát sinh đột biến. Quá trình giảm phân bình thường của cơ thể này tạo giao tử $\underline{ AB }$ chiếm tỷ lệ

Cơ thể có Kiểu gen $\frac{ \underline{ AB } }{ ab }$ liên kết không hoàn toàn hoán vị gen với tần số 40%, nếu không phát sinh đột biến. Quá trình giảm phân bình thường của cơ thể này tạo giao tử $\underline{ AB }$ chiếm tỷ lệ 30%

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X