Phát biểu nào sau đây sai?

03/12/2020 25

Câu Hỏi:
Phát biểu nào sau đây sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D
Vì cả 3 phát biểu trên đều đúng

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X