Nhận xét nào dưới đây không đúng khi đánh giá về tổ chức nhà nước thời nhà Ngô?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 11/09/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nhận xét nào dưới đây không đúng khi đánh giá về tổ chức nhà nước thời nhà Ngô?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhận xét không đúng khi đánh giá về tổ chức nhà nước thời nhà Ngô là tổ chức bộ máy nhà nước đã cơ bản được tổ chức chặt chẽ, hoàn thiện.

Giải thích:
Tổ chức bộ máy nhà nước thời nhà Ngô:
- Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc (chính trị, ngoại giao, quân sự).
- Dưới vua có các quan văn, quan võ.
- Ở địa phương, các tướng lĩnh có công được vua cử đi cai quản các châu quan trọng gọi là thứ sử.

=> Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản nhưng bước đầu thể hiện ý thức tự chủ, độc lập của dân tộc, đặt cơ sở cho sự phát triển, hoàn thiện ở các giai đoạn sau.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh - Tiền Lê gồm:

Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh - Tiền Lê gồm ba ban: Văn ban, Võ ban và Tăng ban.

Giải thích: Nhà Đinh và nhà Tiền Lê đã xây dựng nên một nhà nước quân chủ sơ khai gồm 3 ban: Văn ban, Võ ban và Tăng gia, chia nước thành 10 đạo, tổ chức quân đội theo hướng chính quy.

Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào?

Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, tập trung cao độ dựa trên nền tảng quý tộc họ Trần.
- Đứng đầu là vua, nắm mọi quyền hành.
- Thực hiện chế độ Thái thượng hoàng, cùng vua (con) cai quản đất nước.

Tổ chức nhà nước thời Văn Lang – Âu Lạc là:

Tổ chức nhà nước thời Văn Lang - Âu Lạc là Vua - Lạc hầu, Lạc tướng - bồ chính.

So với thời vua Hùng thì thời An Dương Vương quyền hành và tổ chức nhà nước như thế nào?

So với thời vua Hùng thì thời An Dương Vương quyền hành cao hơn, bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn.

Giải thích: Nhìn chung, bộ máy nhà nước thời An Dương Vương không có gì thay đổi nhưng quyền lực của nhà vua cao hơn và tổ chức bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn.

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X