Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) là: Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến mới, nhiều Đảng Cộng sản ra đời.

Một số nét khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới:

- Phong trào dân tộc tư sản có những bước tiến rõ rệt cùng với sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc:
+ Mục tiêu đấu tranh: đòi tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong trường học,…
+ Một số chính đảng tư sản được thành lập và ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội như Đảng Dân tộc ở Inđônêxia, phong trào Tha Kin ở Miến Điện, Đại hội toàn Mã Lai,…

- Giai cấp vô sản bắt đầu trưởng thành:
+ Một số Đảng Cộng sản được thành lập như: Đảng Cộng sản Inđônêxia (5 - 1920); Đảng Cộng sản Đông Dương, Mã Lai, Xiêm, Philippin (1930).
+ Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào độc lập dân tộc diễn ra sôi nổi, quyết liệt như: khởi nghĩa vũ trang ở Inđônêxia (1926 - 1927); phong trào 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam,…

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra rất sôi nổi và quyết liệt tiêu biểu như khởi nghĩa vũ trang ở In-đô-nê-xi-a (1926 - 1927); phong trào 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam.

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á phát triển với quy mô như thế nào?

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á phát triển với quy mô diễn ra ở hầu khắp các nước Đông Nam Á.

- Ở Lào, nhiều bộ tộc đã tham gia phong trào chống Pháp. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa do Ong Kẹo và Com-ma-đam lãnh đạo kéo dài hơn 30 năm (1901 - 1936).

Sự kiện lịch sử thế giới nào đã tác động mạnh mẽ đến phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Sự kiện lịch sử thế giới đã tác động mạnh mẽ đến phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Điểm giống nhau giữa phong trào cách mạng ở Trung Quốc và phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

Điểm giống nhau giữa phong trào cách mạng ở Trung Quốc và phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là sự tồn tại song song của hai khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản. Đây thực chất cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo tuyệt đối phong trào đấu tranh giữa khuynh hướng .....

Nổi bật trong phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là cuộc khởi nghĩa vũ trang ở nước nào diễn ra năm 1926 - 1927?

Nổi bật trong phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là cuộc khởi nghĩa vũ trang ở In-đô-nê-xi-a diễn ra năm 1926 - 1927.

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X