La Tomatina is a seasonal ........... to celebrate the tomato harvest.

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

La Tomatina is a seasonal ........... to celebrate the tomato harvest.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Dịch nghĩa: La Tomatina là một lễ hội theo mùa để ăn mừng vụ thu hoạch cà chua.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest

The word which has the underlined part pronounced differently from the rest is 'finger'

Giải thích:
note /nəʊt/
next /nekst/
finger /ˈfɪŋɡə(r)/
expensive /ɪkˈspensɪv/
Phần được gạch chân ở từ 'finger' được phát âm là /ŋ/, còn lại là /n/.

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.


Đáp án: A
Giải thích:
rumour /ˈruːmə(r)/

humour /ˈhjuːmə(r)/
mutual /ˈmjuːtʃuəl/
duty /ˈdjuːti/
Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /u:/, còn lại là /juː/

Đáp án cần chọn là: A.

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

The word which has the underlined part pronounced differently from the rest is 'hour'.

Giải thích:
- home /həʊm
- hour /ˈaʊə(r)/
- how /haʊ/
- hear /hɪə(r)/
Phần được gạch chân của từ 'hour' không được phát âm (âm câm), các từ còn lại phát âm là /h/

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

The word which has the underlined part pronounced differently from the rest is 'link'.

Giải thích:
money /ˈmʌni
link /lɪŋk/
down /daʊn/
point /pɔɪnt/
Phần được gạch chân ở từ 'link' được phát âm là /ŋ/, còn lại là /n/.

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

The word which has the underlined part pronounced differently from the rest is 'calf'.

Giải thích:
- calf /kɑːf/
- climb/klaɪm/
- world /wɜːld/
- glass /ɡlɑːs/

Phần được gạch chân ở từ 'calf' không được phát âm (âm câm), còn lại phát âm là /l/.

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

The word which has the underlined part pronounced differently from the rest is 'honey'.

Giải thích:
honest /ˈɒnɪst/
honour /ˈɒnə(r)/
honey /ˈhʌni/
ghost /ɡəʊst/
Phần được gạch chân ở từ 'honey' được phát âm là /h/, còn lại không được phát âm (âm câm).

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

The word which has the underlined part pronounced differently from the rest is 'nothing'.

Giải thích:
around /əˈraʊnd/
hand /hænd/
nothing /ˈnʌθɪŋ/
autumn /ˈɔːtəm/
Phần được gạch chân ở từ 'nothing' được phát âm là /ŋ/, còn lại là /n/.

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

The word which has the underlined part pronounced differently from the rest is 'action'.

Giải thích:
question /ˈkwestʃən/
mutual /ˈmjuːtʃuəl/
situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/
action /ˈækʃn/
Phần được gạch chân ở từ 'action' được phát âm là /ʃ /, còn lại phát âm là /tʃ/

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X