Lan _________ English for more than a year but she can speak it very well.

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Lan _________ English for more than a year but she can speak it very well.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Dịch nghĩa: Lan đã học tiếng Anh hơn một năm nhưng cô ấy có thể nói rất tốt.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X