Go Green _______ people to recycle rubbish, such as glass, cans and paper.

23/11/2020 207

Câu Hỏi:
Go Green _______ people to recycle rubbish, such as glass, cans and paper.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Dịch nghĩa: Go Green khuyến khích mọi người tái chế rác, như thủy tinh, lon và giấy.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X