Go Green _______ people to recycle rubbish, such as glass, cans and paper.

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Go Green _______ people to recycle rubbish, such as glass, cans and paper.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Dịch nghĩa: Go Green khuyến khích mọi người tái chế rác, như thủy tinh, lon và giấy.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X