Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For – do:

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For – do:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For – do cùng kiểu với giá trị đầu và giá trị cuối. Biến đếm là biến đơn, thường là kiểu nguyên.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cú pháp lệnh lặp For – do dạng lùi:


+ Cú pháp lệnh lặp for – do dạng lùi:
For < biến đếm > := < Giá trị cuối > downto < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;

+ Cú pháp lệnh lặp For – do dạng tiến:

For < biến đếm > := < Giá trị đầu > to < Giá trị cuối > do < câu lệnh >;

Cú pháp lệnh lặp For – do dạng tiến:+ Cú pháp lệnh lặp For - do dạng lùi:
For < biến đếm> := < Giá trị cuối > downto < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;

+ Cú pháp lệnh lặp For – do dạng tiến:
For < biến đếm > := < Giá trị đầu > to < Giá trị cuối > do < câu lệnh >;

Trong lệnh lặp For – do: (chọn phương án đúng nhất)

Trong lệnh lặp For – do, giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối. Nếu giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối thì vòng lặp không được thực hiện.

Kiểu dữ liệu của hàm

Kiểu dữ liệu của một hàm được xác định bởi kiểu giá trị mà hàm trả về và chỉ có thể là các kiểu integer, real, char, Boolean, string.

Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x?

Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Kiểu dữ liệu phù hợp với biến x là LongInt

Giải thích:

LongInt, Integer, Word là các kiểu dữ liệu số nguyên, nhưng có miền giá trị khác nhau:
 

Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước:


Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

while <điều kiện> do ; trong đó:
+ Điều kiện: thường là 1 phép so sánh
+ Câu lệnh: có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép.

Đáp án: D

Kiểu dữ liệu nào có phạm vi giá trị nhỏ nhất:

​Kiểu dữ liệu có phạm vi giá trị nhỏ nhất là kiểu byte.
Giải thích:

Kiểu word có phạm vi giá trị là: 0 đến 65535.
Kiểu real có phạm vi giá trị là: 0 hoặc có giá trị tuyệt đối nằm trong phạm vi từ 10-38 đến 1038.
Kiểu byte có phạm vi giá trị là: 0 đến 255.

Trong kiểu dữ liệu bản ghi, mỗi bản ghi thường được dùng để?

Trong kiểu dữ liệu bản ghi, mỗi bản ghi thường dùng để mô tả hay lưu trữ các đối tượng có cùng một số thuộc tính cần quản lý mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

Trong lệnh lặp For - do:


Trong lệnh lặp For - do Giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối. Nếu giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối thì vòng lặp không được thực hiện.

Đáp án: B

Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm : 

Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm kiểu số và kiểu kí tự.

- Dữ liệu kiểu số gồm các số: 0, 1,…, 9, dấu + tương ứng số dương, dấu – tương ứng số âm, dấu % là tỉ lệ, dữ liệu số có thể là số nguyên hoặc thập phân (thể hiện bởi dấu chấm).

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X