Chọn cú pháp đúng nhất về câu lệnh lặp

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 22/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Chọn cú pháp đúng nhất về câu lệnh lặp:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cú pháp đúng nhất về câu lệnh lặp là:
For := to do ;
Trong đó: biến đếm phải là kiểu nguyên. Ban đầu sẽ có giá trị đầu, sau mỗi vòng lặp biến đếm tự động tăng cho đến khi băng giá trị cuối.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cú pháp lệnh lặp For – do dạng lùi:


+ Cú pháp lệnh lặp for – do dạng lùi:
For < biến đếm > := < Giá trị cuối > downto < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;

+ Cú pháp lệnh lặp For – do dạng tiến:

For < biến đếm > := < Giá trị đầu > to < Giá trị cuối > do < câu lệnh >;

Cú pháp lệnh lặp For – do dạng tiến:+ Cú pháp lệnh lặp For - do dạng lùi:
For < biến đếm> := < Giá trị cuối > downto < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;

+ Cú pháp lệnh lặp For – do dạng tiến:
For < biến đếm > := < Giá trị đầu > to < Giá trị cuối > do < câu lệnh >;

Trong lệnh lặp For – do: (chọn phương án đúng nhất)

Trong lệnh lặp For – do, giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối. Nếu giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối thì vòng lặp không được thực hiện.

Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For - do:


Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For - do cùng kiểu với giá trị đầu và giá trị cuối. Biến đếm là biến đơn, thường là kiểu nguyên.

Đáp án: A

Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For – do:

Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For – do cùng kiểu với giá trị đầu và giá trị cuối. Biến đếm là biến đơn, thường là kiểu nguyên.

Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước:


Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

while <điều kiện=""> do ; trong đó:
+ Điều kiện: thường là 1 phép so sánh
+ Câu lệnh: có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép.

Đáp án: D

Cho các câu lệnh sau hãy chỉ ra câu lệnh đúng :

Cú pháp câu lệnh lặp:
For := to do ;
Trong đó: biến đếm phải là kiểu nguyên. Giá trị đầu nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối.

 

Với ngôn ngữ lập trình Passcal câu lệnh lặp for i:=1 to 10 do x:=x+1; thì biến đếm i phải được khai báo là kiểu dữ liệu nào?


Cú pháp câu lệnh lặp:
For := to do ;
Trong đó: biến đếm phải là kiểu nguyên ( Integer)

Đáp án: A

Trong lệnh lặp For - do:


Trong lệnh lặp For - do Giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối. Nếu giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối thì vòng lặp không được thực hiện.

Đáp án: B

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X