Đoạn chương trình sau giải bài toán nào?For I:=1 to M doIf (I mod 3 = 0) and (I

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Đoạn chương trình sau giải bài toán nào?

For I:=1 to M do
If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then
T := T + I;

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đoạn chương trình:

For I:=1 to M do {I chạy trong phạm vi từ 1 đến M}
If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then {kiểm tra I chia hết cho 3 và cho 5 không}
T := T + I; {Cộng dồn vào tổng}

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X