How long _______ in Da Nang? - I _______ there for 3 months.

01/12/2020 286

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
How long _______ in Da Nang? - I _______ there for 3 months.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
Thì HTHTTD tập trung vào hành động có thể vẫn chưa kết thúc. Ở đây hành động "stay, live" có thể chưa kết thúc.
Cấu trúc: S + have/ has been + Ving
=> How long have you been staying in Da Nang?
- I have been living there for 3 months.
Tạm dịch: Bạn đã ở Đà Nẵng bao lâu rồi? - Tôi đã sống ở đó được 3 tháng.

Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X