Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Đáp án:
love /lʌv/
govern /ˈɡʌvn/
cover /ˈkʌvər/
control /kənˈtrəʊl/
Phần gạch chân ở câu D đọc là /əʊ/, còn lại đọc là /ʌ/.

Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X