I _______ in this company for 2 years. During that time, I ______ a lot of

01/12/2020 154

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
I _______ in this company for 2 years. During that time, I ______ a lot of English people.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
Thì HTHTTD tập trung vào hành động có thể vẫn chưa kết thúc. Ở đây hành động "work" có thể chưa kết thúc.
Cấu trúc: S + have/ has been + Ving
"Already" (đã) dùng trong câu khẳng định hoặc câu hỏi trong thì HTHT.
Cấu trúc: S + have/ has + V.p.p
=> I have been working in this company for 2 years. During that time, I have already met a lot of English people.
Tạm dịch: Tôi đã làm việc trong công ty này được 2 năm. Trong thời gian đó, tôi đã gặp rất nhiều người Anh.
Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X