She ______ yet. I _____ her for half an hour. Have the film started?

01/12/2020 135

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
She ______ yet. I _____ her for half an hour. Have the film started?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
Thì HTHTTD nhấn mạnh đến sự liên tiếp của một hành động. Ở đây nhấn mạnh hành động "wait" (đợi).
Cấu trúc: S + have/ has been + Ving
Thì HTHT diễn đạt một hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ.
"Yet" (chưa) dùng trong câu phủ định hoặc nghi vấn ở thì HTHT.
Cấu trúc: S + have/ has + V.p.p
She has not arrived yet. I have been waiting her for half an hour. Have the film started?
Tạm dịch: Cô ấy vẫn chưa đến. Tôi đã chờ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Bộ phim bắt đầu chưa?
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X