Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

01/12/2020 47

Câu Hỏi:
Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
dove /dʌv/
home /həʊm/
rainbow /ˈreɪnbəʊ/
bowl /bəʊl/
Phần gạch chân ở câu A đọc là /ʌ/, còn lại đọc là /əʊ/.
Đáp án cần chọn là:
A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X