Hiến Pháp mới (năm 1947) quy định chế độ chính trị của Nhật Bản là

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 10/02/2022 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hiến Pháp mới (năm 1947) quy định chế độ chính trị của Nhật Bản là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hiến Pháp mới (năm 1947) quy định chế độ chính trị của Nhật Bản là quân chủ lập hiến.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X