Hãy chọn phương án đúng. Biểu thức: 25 mod 3 + 5 / 2 * 3 có giá trị là :

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Hãy chọn phương án đúng. Biểu thức: 25 mod 3 + 5 / 2 * 3 có giá trị là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D+ Trong Pascal, phép Mod là phép chia lấy phần dư, phép (/) là phép chia, (*) là phép nhân trong toán học.

+ Thứ tự thực hiện: Trong ngoặc trước, nếu không có ngoặc thực hiện nhân, chia, lấy phần nguyên (div), lấy phần dư (mod) thực hiện trước và cộng, trừ thực hiện sau.

Vậy giá trị của biểu thức là:

25 mod 3 + 5 / 2 * 3 = 1 + 2.5 x 3= 1+ 7.5 = 8.5

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X