Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là :

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong Pascal:

+ Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là Sqr(x).
+ Hàm Sqrt(x) là hàm căn bậc hai
+ Hàm Abs(x) là hàm giá trị tuyệt đối
+ Hàm exp(x) là hàm lũy thừa của số e.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X