Trắc nghiệm Tin học 11 bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 6 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức bài 6 Tin học lớp 11 về phép toán, biểu thức, câu lệnh gán.

Câu 2. Những biểu thức nào sau đây có giá trị TRUE ?

Phép toán not (4 + 2 < 5) nghĩa là phủ định của 6 <5 là 6 > 5 → đúng.

Phép toán (2 >= 4 div 2) nghĩa là 2>=2→ đúng

=> Biểu thức có giá trị TRUE (đúng) là (4 > 2) and not (4 + 2 < 5) or (2 >= 4 div 2);

A. ( 20 > 19 ) and ( ‘B’ < ‘A’ );

B. ( 4 > 2 ) and not( 4 + 2 < 5 ) or ( 2 >= 4 div 2 );

C. ( 3 < 5 ) or ( 4 + 2 < 5 ) and ( 2 < 4 div 2 );

D. 4 + 2 * ( 3 + 5 ) < 18 div 4 * 4 ;

Câu 3. Biểu thức nào sau kiểm tra "n là một số nguyên dương chẵn"?

A. (n>0) and (n mod 2 = 0)

B. (n>0) and (n div 2 = 0)

C. (n>0) and (n mod 2 <> 0)

D. (n>0) and (n mod 2 <> 0)

Câu 6. Trong Pascal, phép toán MOD với số nguyên có tác dụng gì ?

A. Chia lấy phần nguyên

B. Chia lấy phần dư

C. Làm tròn số

D. Thực hiện phép chia

Câu 8. Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là :

A. Sqrt(x);

B. Sqr(x);

C. Abs(x);

D. Exp(x);

Câu 10. Biểu diễn biểu thức $(a+b)+\frac{\sqrt{a^{2}+2bc}}{c-\frac{a}{a+b}}$ trong NNLT Pascal là

A. (a+b) + sqrt(a*a+2*b*c) / ( c – a / (a+b) )

B. (a+b) + sqr(a*a+2*b*c) / c – a / (a+b)

C. (a+b) + sqrt( sqr(a) + 2*b*c / c – a / (a+b)

D. (a+b) + sqr( sqrt(a) + 2*b*c) / (c – a / (a+b) )

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 B
Câu 2 B Câu 7 B
Câu 3 A Câu 8 B
Câu 4 A Câu 9 B
Câu 5 C Câu 10 A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X