Điền vào chỗ trống: Ở kì sau của nguyên phân:...(1)... trong nhiễm sắc thể kép

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điền vào chỗ trống: "Ở kì sau của nguyên phân:...(1)... trong nhiễm sắc thể kép tách nhau ra ở tâm động tạo thành nhóm ...(2)..., mỗi nhóm trôi về một cực của tế bào"

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điền vào chỗ trống: "Ở kì sau của nguyên phân: 2 cromatit trong nhiễm sắc thể kép tách nhau ra ở tâm động tạo thành nhóm nhiễm sắc thể đơn, mỗi nhóm trôi về một cực của tế bào"

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X