Điền thêm từ còn thiếu trong nhận định của Đảng ta tại Hội nghị Trung ương

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điền thêm từ còn thiếu trong nhận định của Đảng ta tại Hội nghị Trung ương 5/1941: Cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện tại là một cuộc cách mạng ... .

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện tại là một cuộc cách mạng dân tộc giải phóng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X