Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta thực hiện:

+ Chọn trường cần sắp xếp trong chế độ hiện thị trang dữ liệu

+ Chọn biểu tượng Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây? D. hình ảnh để sắp xếp trường đó giảm dần

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X