Trắc nghiệm Tin học 12 bài 5 : Các thao tác cơ bản trên bảng

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 bài 5 : Các thao tác cơ bản trên bảng có đáp án và lời giải chi tiết giúp bạn ôn tập và học tốt hơn bài 5 Tin lớp 12

Câu 1. Cập nhật dữ liệu là:

A. Thay đổi dữ liệu trong các bảng

B. Thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi

C. Thay đổi cấu trúc của bảng

D. Thay đổi cách hiển thị dữ liệu trong bảng

Câu 3. Để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn Insert → Delete Record rồi chọn Yes.

B. Nháy <#> trên thanh công cụ rồi chọn Yes.

C. Nháy <#> trên thanh công cụ rồi chọn Yes.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 4. Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây?

+ Lưu lại kết quả được sắp xếp.

A. Biểu tượng <#>

B. Biểu tượng <#>

C. Biểu tượng <#>

D. Biểu tượng

Câu 6. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Lọc là một công cụ của hệ QT CSDL cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn một số điều kiện nào đó phục vụ tìm kiếm

B. Lọc tìm được các bản ghi trong nhiều bảng thỏa mãn với điều kiện lọc

C. Sử dụng lọc theo ô dữ liệu đang chọn để tìm nhanh các bản ghi có dữ liệu trùng với ô đang chọn

D. Sử dụng lọc theo mẫu để tìm các bản ghi thỏa mãn các tiêu chí phức tạp

Câu 9. Để lọc ra danh sách học sinh “Nam” trong lớp, ta thực hiện:

A. Trên trường (Giới Tính) ta nháy nút {{alt}} hình ảnh

B. Nháy nút <#> , rồi gõ vào chữ (“Nam”) trên trường (Giới Tính), sau đó nháy nút <#>

C. Trên trường (Giới Tính) ta click chuột vào một ô có giá trị là (Nam), rồi nháy nút<#>

D. Cả B và C đều đúng

Câu 10. Trong Access, muốn in dữ liệu ra giấy, ta thực hiện

A. Edit – Print

B. File – Print

C. Windows – Print

D. Tools – Print

đáp án Trắc nghiệm Tin học 12 bài 5 : Các thao tác cơ bản trên bảng

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 6 C
Câu 2 D Câu 7 C
Câu 3 D Câu 8 D
Câu 4 D Câu 9 D
Câu 5 D Câu 10 B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X