Trắc nghiệm Tin học 12 bài 5 : Các thao tác cơ bản trên bảng

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 bài 5 : Các thao tác cơ bản trên bảng có đáp án và lời giải chi tiết giúp bạn ôn tập và học tốt hơn bài 5 Tin lớp 12

Câu 1. Cập nhật dữ liệu là:
Câu 2. Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện : Insert ...........
Câu 3. Để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây?
Câu 4. Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây?
Câu 5. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?
Câu 6. Khẳng định nào sau đây là sai?
Câu 7. Cho các thao tác sau:

(1) Nháy nút Cho các thao tác sau:(1) Nháy nút(2) Nháy nút (3) Chọn ô có dữ liệu cần lọcTrình hình ảnh
(2) Nháy nút <#>
(3) Chọn ô có dữ liệu cần lọc

Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là?
Câu 8. Cho các thao tác sau:

(1) Nháy nút Cho các thao tác sau:(1) Nháy nút (2) Nháy nút (3) Nhập điều kiện lọc vào từng hình ảnh

(2) Nháy nút <#>

(3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu

Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo mẫu là:
Câu 9. Để lọc ra danh sách học sinh “Nam” trong lớp, ta thực hiện:
Câu 10. Trong Access, muốn in dữ liệu ra giấy, ta thực hiện

đáp án Trắc nghiệm Tin học 12 bài 5 : Các thao tác cơ bản trên bảng

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 6 C
Câu 2 D Câu 7 C
Câu 3 D Câu 8 D
Câu 4 D Câu 9 D
Câu 5 D Câu 10 B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X